MANIFEST DE LA JORNADA MUNDIAL PER AL TREBALL DIGNE I DECENT

Quan les NNUU, l’OIT i els Sindicats de tot el món celebren aquesta Jornada, escau recordar que la Revolució industrial del segle XIX va comportar molt de patiment a la classe obrera. Ara en ple segle XXI la revolució informàtica i robòtica també colpeja el món del treball amb acomiadaments i atur, afectant sobretot les persones que fan les feines més senzilles i menys qualificades. Fa anys la societat hi va reaccionar amb múltiples iniciatives, també l’Església amb la seva Doctrina social.

Avui cal denunciar els desequilibris creixents entre les rendes del capital i les del treball. Cada vegada les persones riques són més riques i les pobres més pobres i empobrides. L’economia no busca frenar aquest procés tan injust. Després de la darrera crisi, els mercats no creen prou llocs de treball per tothom cosa que  provoca disfuncions i desigualtats injustes i que clamen el cel.

En aquesta nova Jornada mundial per al Treball digne i decent, les entitats sotasignades reiterem que és prioritari construir una societat que ofereixi treball a tothom, facilitant l’autonomia i la disponibilitat de recursos suficients per als projectes de vida personals i familiars.

Per això fem una crida reivindicant amb tota fermesa les mesures següents:

  • Polítiques actives d’ocupació, personalitzades i formatives. Sense menystenir els subsidis i les assegurances d’atur,  allò que la gent més reclama sempre és un treball.
  • Sou mínim interprofessional almenys de 1.000 €/mes. És una demanda molt generalitzada i ben vista per molts dels agents socials.
  • Reducció de jornada per poder treballar més gent. Avui amb les 40h treballen a Espanya  19 M de persones, amb  30h en podrien ésser quasi 25 M. i afavorir la conciliació laboral.
  • Renda garantida de ciutadania per a totes les famílies que ho necessitin, acompanyada d’activitats formatives o culturals.
  • Qualificació í requalificació de tots els llocs de treballs, també dels més senzills. Dedicació especial als qui fan serveis a les persones i a les famílies.
  • Eradicació del frau i l’elusió fiscal, fent que totes les empreses paguin aquí allò que els pertoca, i treballar per l’eliminació dels paradisos fiscals arreu del món.
  • Solidaritat amb les persones nouvingudes al nostre país, que garanteixi una acollida humana i la plena integració social.
  • Reconeixement i suport a la tasca de les entitats del tercer sector social i a les iniciatives d’economia social, cooperativa i solidària.

    Amb el desig i l’esperança de poder recuperar aviat la normalitat política a Catalunya, les nostres entitats es comprometen a urgir totes les autoritats perquè siguin sensibles a les necessitats de tantes persones que busquen i no troben una feina digna i decent. També fem una crida a tota la ciutadania perquè amb les seves actituds impulsin unes estructures socio-econòmiques més solidàries i fraternals.

Entitats d’Església per al treball digne i decent per a tothom
Barcelona, 7 d’octubre de 2018