DIVENDRES DE LA SETMANA IX DURANT L’ANY

Isa Paredes

Lectura primera 2Tm 3,10-17
Tothom qui es proposi de viure
piadosament com a cristià serà perseguit
Lectura de la segona carta de sant Pau a Timoteu
Estimat, tu has seguit pas a pas el meu mestratge, el meu estil de vida, els meus propòsits, la fe, la paciència, l’amor, la constància, les persecucions, els sofriments, com els que vaig passar a Antioquia, a Iconi, a Listra; tu saps les persecucions que vaig haver d’aguantar. Però el Senyor em salvà la vida. I tothom qui es proposi de viure piadosament com a cristià serà perseguit. Però els homes impostors i dolents aniran de mal en pitjor, enganyant els altres i enganyant-se ells mateixos.
Però tu persevera en la doctrina que has après i has acceptat amb tota confiança, recordant qui són els qui te l’han ensenyada; des de menut coneixes les Sagrades Escriptures que tenen el poder de donar-te la saviesa que duu a la salvació a través de la fe en Jesucrist. Tota l’Escriptura és inspirada per Déu i és útil per a ensenyar, convèncer, corregir i educar en el bé, perquè l’home de Déu sigui madur, sempre a punt per a tota obra bona.

Salm responsorial 118,157.160.161.165.166.168 (R.: 165a)
Ni que siguin tants els enemics
que em persegueixen,
no m’he apartat del vostre pacte.

R. Tenen molta pau
els qui estimen la vostra llei, Senyor.

La vostra promesa és veritat des del principi,
i sempre seran justes les vostres decisions. R.

Quan em perseguien sense motiu els governants,
el meu cor temia per les vostres promeses. R.

Tenen molta pau els qui estimen la llei,
res no els farà ensopegar. R.

Senyor, compleixo els manaments,
esperant la vostra salvació. R.

Tinc present el vostre pacte,
i els meus camins són davant vostre. R.

Al·leluia Jo 14,23
Qui m’estima farà cas de les meves paraules;
el meu Pare l’estimarà, i vindrem a fer estada en ell.

Evangeli Mc 12,35-37
Com és que diuen que el Messies ha de ser fill de David?
Lectura de l’evangeli segons sant Marc
En aquell temps, Jesús, tot ensenyant en el temple, deia: «Com és que els mestres de la Llei diuen que el Messies ha de ser fill de David, quan David mateix, inspirat per l’Esperit Sant, diu: «Oracle del Senyor al meu Senyor: Seu a la meva dreta i espera que faci dels teus enemics l’escambell dels teus peus». Si David l’anomena Senyor, com pot ser el seu fill?» I tota la gent l’escoltava de gust.

Font