DIVENDRES DE LA SETMANA I D’ADVENT

Lectura primera Is 29,17-24
Aquell dia res no privarà que hi vegin els ulls dels cecs
Lectura del llibre d’Isaïes
Això diu el Senyor: D’aquí a poc temps, molt poc temps, el Líban es convertirà en un jardí, i els jardins semblaran boscos. Aquell dia els sords sentiran llegir les paraules del llibre, els ulls dels cecs passaran de la fosca a la llum. Els desvalguts celebraran de nou l’obra del Senyor, els més desemparats aclamaran el Sant d’Israel, perquè els violents s’hauran fos, i no hi haurà més descreguts; no quedarà rastre dels qui van amb males arts, dels qui desacrediten els qui estan parlant, o posen paranys als qui reprenen públicament, i fan el buit al voltant dels justos.
Això diu el Senyor, Déu de la casa de Jacob, que va rescatar Abraham: «D’ara endavant Jacob ja no s’haurà d’avergonyir: quan els seus descendents veuran el que he fet entre ells, s’ompliran de reverència pel meu nom, pel Sant de Jacob, i veneraran el Déu d’Israel. Els esgarriats sabran comprendre, els qui murmuraven aprendran de ser dòcils».

Salm responsorial 26,1.4.13-14 (R.: 1a)
El Senyor m’il·lumina i em salva,
qui em pot fer por?
El Senyor és el mur que protegeix la meva vida,
qui em pot esfereir?

R. El Senyor m’il·lumina i em salva.

Una cosa he demanat al Senyor,
i la desitjo amb tota l’ànima:
poder viure a la casa del Senyor
tots els dies de la vida,
per fruir-hi de l’estima del Senyor
i vetllar pel seu temple. R.

N’estic cert, fruiré en la vida eterna
de la bondat que em té el Senyor.
Espera en el Senyor!
Sigues valent! Que el teu cor no defalleixi.
Espera en el Senyor! R.

Al·leluia
El nostre Senyor arriba amb poder,
perquè els ulls dels seus servents vegin la llum.

Evangeli Mt 9,27-31
Jesús dona la vista a dos cecs que creuen en ell
Lectura de l’evangeli segons sant Mateu
En aquell temps, dos cecs seguien Jesús tot cridant: «Fill de David, apiadeu-vos de nosaltres». Quan arribà a casa, vingueren els cecs i Jesús els preguntà: «Creieu que tinc poder de fer això que demaneu?» Ells li responen: «Senyor, sí que ho creiem». Llavors els tocà els ulls tot dient-los: «Que es faci tal com heu cregut». I recobraren la vista.
Jesús els advertí enèrgicament: «Mireu que no ho sàpiga ningú». Però ells, així que sortiren, en parlaren per totes aquelles contrades.