DIJOUS DE LA SETMANA XI DURANT L’ANY

Isa Paredes

Lectura primera Sir 48,1-15 (grec: 1-14)
Quan Elies desaparegué en la torbonada,
Eliseu quedà ple del seu esperit
Lectura del llibre de Jesús, fill de Sira
Elies era un profeta de foc; les seves paraules cremaven com una fornal. Retirà del país el pa que els mantenia, i el seu zel va fer minvar la població. Amb la paraula de Déu estroncà les pluges del cel, i tres vegades en va fer caure foc.
Quin respecte que imposes, Elies! Qui podrà mai gloriar-se de ser com tu? Vas ressuscitar un mort, per voler del Senyor, el vas fer tornar del país dels morts, però vas fer baixar reis a la fossa, homes poderosos que jeien al seu llit. Al Sinaí havies sentit com Déu amenaçava el poble, havies sentit en l’Horeb com decidia de castigar-lo. Vas ungir el qui havia de complir els càstigs de Déu i així vas deixar un profeta per successor. Després, un terbolí se t’endugué enlaire, uns cavalls de foc et portaren al cel. Diu l’Escriptura que estàs a punt per venir, quan serà l’hora, a calmar la indignació de Déu abans no esclati, i fer que els pares es reconciliïn de tot cor amb els fills. Així prepararàs les tribus de Jacob. Feliços els qui, abans de morir, veuran el teu retorn! Potser ells tampoc no moriran, sinó que viuran una vida plena.
Quan Elies desaparegué en la torbonada, Eliseu quedà ple del seu esperit. Mai ningú no el va fer tremolar, cap poder humà no va dominar el seu esperit. Cap miracle no li va ser negat, i fins mort el seu cos profetitzà. Obrava prodigis mentre vivia però va fer miracles després de mort.

Salm responsorial 96,1-2.3-4.5-6.7 (R.: 12a)
El Senyor és rei. La terra ho celebra,
se n’alegren totes les illes.
Foscor i nuvolades vetllen entorn d’ell,
justícia i raó sostenen el seu tron.

R. Justos, celebreu festes en honor del Senyor.

Davant d’ell avança un foc
i abrusa els enemics tot al voltant.
Els seus llamps enlluernen tot el món
i la terra, en veure-ho, s’estremeix. R.

Es fonen com cera les muntanyes
davant del Senyor de tota la terra.
El cel proclama la seva justícia,
i tots els pobles contemplen la seva glòria. R.

Queden avergonyits tots els idòlatres,
que es gloriaven de falses divinitats;
tots els àngels es prosternen davant d’ell. R.

Al·leluia Rm 8,15b
Heu rebut un Esperit que ens ha fet fill
si ens fa cridar: Abbà, Pare!

Evangeli Mt 6,7-15
La vostra pregària serà aquesta
Lectura de l’evangeli segons sant Mateu
En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «Que la vostra pregària no sigui un parlar per parlar com la dels pagans; es pensen que com més parlaran, més es faran escoltar. No feu pas com ells. Abans que vosaltres li demaneu res, el vostre Pare ja sap perfectament tot el que necessiteu.La vostra pregària serà aquesta: Pare nostre del cel, que sigui honorat el vostre nom, que vingui el vostre Regne, que es faci la vostra voluntat aquí a la terra com en el cel. El nostre pa de cada dia, doneu-nos-el avui, perdoneu les nostres ofenses tal com nosaltres perdonem els qui ens han ofès, i no permeteu que caiguem en la temptació, ans deslliureu-nos del Maligne. Si perdoneu als altres les seves culpes, el vostre Pare celestial també us perdonarà, però si no els perdoneu, tampoc no us perdonarà el vostre Pare».

Font