Dia 8 de gener

Lectura primera 1Jo 4,7-10
Déu és amor
Lectura de la primera carta de sant Joan
Estimats meus, hem d’estimar-nos els uns als altres, perquè l’amor ve de Déu. Tothom qui estima és fill de Déu: ha nascut d’ell i el coneix. Els qui no estimen no coneixen Déu, perquè Déu és amor. Hem vist clarament l’amor que Déu ens té quan ell ha enviat al món el seu Fill únic, perquè visquem gràcies a ell. L’amor és això: no som nosaltres qui ens hem avançat a estimar Déu; ell ha estat el primer d’estimar-nos, tant, que ha enviat el seu Fill com a víctima propiciatòria pels nostres pecats.

Salm responsorial 71,1-2.3-4ab.7-8 (R.: cf. 11)
Déu meu, doneu al rei el vostre dret;
doneu al príncep la vostra rectitud.
Que governi amb justícia el vostre poble,
que sigui recte amb els humils.

R. Us adoraran, Senyor, tots els pobles.

Que les muntanyes duguin pau al poble,
que duguin benestar els turons.
Que els humils es vegin emparats,
i salvats els fills dels pobres. R.

Que el benestar floreixi als seus dies,
i mesos i anys abundi la pau.
Que domini des d’un mar a l’altre,
des del Gran Riu fins a l’extrem del país. R.

Al·leluia Lc 4,18
El Senyor m’ha enviat a portar la Bona Nova als desvalguts,
a proclamar als captius la llibertat.

Evangeli Mc 6,34-44
Jesús es revela com a profeta en la multiplicació dels pans
Lectura de l’evangeli segons sant Marc
En aquell temps, Jesús veié una gran gentada i se’n compadí, perquè eren com ovelles sense pastor. I es posà a instruir-los llargament. Veient que s’havia fet tard, els deixebles anaren a dir-li: «Som en un indret despoblat i ja s’ha fet tard. Acomiadeu la gent: que se’n vagin a les cases i als poblets de la rodalia a comprar alguna cosa per menjar». Jesús els respongué: «Doneu-los-en vosaltres mateixos». Ells li diuen: «Voleu que anem a comprar els pans que necessitem per a donar-los menjar? Costarien un dineral!» Jesús els pregunta: «Aneu a veure quants en teniu». Ells ho miren i li diuen: «Cinc, i dos peixos». Llavors Jesús ordenà que fessin seure tothom en colles a l’herba verda, i la gent s’assegué en grups de cent o de cinquanta.
Jesús prengué els cinc pans i els dos peixos, alçà els ulls al cel, digué la benedicció, partí els pans i els donava als deixebles perquè els servissin a la gent. També va repartir els dos peixos a tothom. Tothom en menjà tant com volgué. Després recolliren les sobres dels pans i dels peixos, i n’ompliren dotze coves.
D’aquells pans, n’havien menjat cinc mil homes.