Dia 7 de gener

Lectura primera 1Jo 3,22-4,6
Examineu quin esperit els porta i veureu si són de Déu
Lectura de la primera carta de sant Joan
Estimats, nosaltres obtindrem el que demanem a Déu, perquè complim el que ens mana i fem allò que és del seu grat. El seu manament és que creguem en el seu Fill Jesucrist i que ens estimem els uns als altres tal com ho té manat. Si complim els seus manaments, ell està en nosaltres i nosaltres en ell. I, per l’Esperit que ens ha donat, coneixem que ell està en nosaltres.
Estimats, no us fieu de qualsevol que sembli inspirat, perquè corren pel món molts falsos profetes; examineu quin esperit els porta, i veureu si són de Déu. Un senyal perquè conegueu l’Esperit de Déu és aquest: Aquells que confessen que Jesucrist és realment home, és Déu qui els inspira, però aquells que no ho coneixen, no els inspira pas Déu, sinó l’Anticrist. Heu sentit que està a punt de venir al món, però, de fet, ja hi és.
Fillets, a vosaltres, que sou de Déu, no us han pogut guanyar, perquè el qui està en vosaltres és més poderós que el qui està en el món. Ells són del món; per això parlen d’acord amb el món, i el món se’ls escolta. Nosaltres som de Déu: els qui coneixen Déu ens escolten; els qui no són de Déu no ens volen escoltar; aquest és el senyal perquè reconeguem si l’esperit que inspira un home és el de la veritat o el de l’error.

Salm responsorial 2,7-8.10-11 (R.: 8a)
Proclamo el decret del Senyor. M’ha dit:
«Ets el meu fill; avui t’he engendrat.
Demana-m’ho,
i et daré els pobles per herència,
posseiràs el món d’un cap a l’altre».

R. Et daré els pobles per herència.

I ara, reis, tingueu seny,
apreneu, governants de la terra.
Respecteu el Senyor, sotmeteu-vos-hi,
veniu tremolant a fer-li homenatge. R.

Al·leluia Mt 4,23Jesús predicava la Bona Nova del Regne,
i guaria en el poble tota malaltia.

Evangeli Mt 4,12-17.23-25
El Regne del cel és a prop
Lectura de l’evangeli segons sant Mateu
En aquell temps, quan Jesús sentí a dir que Joan havia estat empresonat, se’n tornà a Galilea, però no anà a viure a Natzaret, sinó a Cafar-Naüm, vora el llac, a la regió de Zabuló i de Neftalí, perquè s’havia de complir allò que anunciava el profeta Isaïes: «País de Zabuló i de Neftalí, camí del mar, l’altra banda del Jordà, Galilea dels pagans: El poble que vivia a les fosques ha vist una gran llum, una llum resplendeix per als qui vivien al país tenebrós».
Des d’aquell temps Jesús començà a predicar així: «Convertiu-vos, que el Regne del cel és a prop». I anava per tot Galilea, ensenyant a les sinagogues, predicant la Bona Nova del Regne i guarint entre la gent tota malaltia. La seva anomenada s’escampà per tota la Síria; li portaven tots els qui sofrien de diverses malalties: endimoniats, epilèptics, invàlids, i ell els curava. I el seguia molta gent de Galilea, de la Decàpolis, de Jerusalem, de tot Judea i de l’altra banda del Jordà.