31 de desembre DIA SETÈ DINS L’OCTAVA DE NADAL

Lectura primera 1Jo 2,18-21
Heu estat ungits amb l’Esperit d’aquell que és sant,
i tots teniu el coneixement necessari
Lectura de la primera carta de sant Joan
Fillets, ja som a l’hora darrera. Havíeu sentit dir que vindria un Anticrist: doncs ara molts s’han tornat anticrists. D’això podem deduir que ja som a l’hora darrera. Han sortit d’entre nosaltres, encara que en realitat no eren dels nostres, perquè, si ho haguessin estat, s’haurien quedat amb nosaltres. Així ha resultat clar que, de fet, no tots són dels nostres. Vosaltres heu estat ungits amb l’Esperit d’aquell que és sant, i tots teniu el coneixement necessari. Us he escrit, no pensant que desconeixeu la veritat, sinó sabent que la coneixeu. La mentida no ve mai de la veritat.

Salm responsorial 95,1-2.11-12.13 (R.: 11a)
Canteu al Senyor un càntic nou,
canteu al Senyor, arreu de la terra,
canteu al Senyor, beneïu el seu nom,
anuncieu de dia en dia que ens ha salvat.

R. El cel se n’alegra, la terra hi fa festa.

El cel se n’alegra, la terra hi fa festa,
bramula el mar amb tot el que s’hi mou,
jubilen els camps amb tot el que hi ha,
criden de goig els arbres del bosc. R.

En veure que ve el Senyor,
que ve a judicar la terra;
judicarà tot el món amb justícia,
tots els pobles amb la seva veritat. R.

Al·leluia Jo 1,14a.12a
El qui és la Paraula es va fer carn
i plantà entre nosaltres el seu tabernacle.
A tots els qui l’han rebut
els concedeix poder ser fills de Déu.

Evangeli Jo 1,1-18
El qui és la Paraula es va fer carn
Comença l’evangeli segons sant Joan
Al principi ja existia el qui és la Paraula. La Paraula era amb Déu i la Paraula era Déu. Era, doncs, amb Déu al principi. Per ell tot ha vingut a l’existència, i res del que ha vingut a existir no hi ha vingut sense ell. Tenia en ell la Vida, i la Vida era la Llum dels homes. La Llum resplendeix en la foscor, però la foscor no ha pogut ofegar-la. Déu envià un home que es deia Joan. Era un testimoni; vingué a donar testimoni de la Llum, perquè per ell tothom arribés a la fe. Ell mateix no era la Llum; venia només a donar-ne testimoni.
Existia el qui és la Llum veritable, la que, en venir al món, il·lumina tots els homes. Era present al món, al món que li deu l’existència, però el món no l’ha reconegut. Ha vingut a casa seva, i els seus no l’han acollit. Però a tots els qui l’han rebut, als qui creuen en el seu nom, els concedeix poder ser fills de Déu. No són nascuts per descendència de sang, ni per voler d’un pare o pel voler humà, sinó de Déu mateix. El qui és la Paraula es va fer carn i plantà entre nosaltres el seu tabernacle, i hem contemplat la seva glòria, que li pertoca com a Fill únic del Pare, ple de gràcia i de veritat.
Donant testimoni d’ell, Joan cridava: «És aquell de qui jo deia: El qui ve després de mi m’ha passat davant, perquè, abans que jo, ell ja existia». De l’abundància de la seva plenitud tots nosaltres hem rebut gràcia sobre gràcia. Perquè la Llei, Déu la donà per Moisès, però la gràcia i la veritat ens han vingut per Jesucrist. Déu, ningú no l’ha vist mai; Déu Fill únic, que està en el si del Pare, és qui l’ha revelat.