14 de maig SANT MATIES, APÒSTOL

Isa Paredes

Lectura primera Fets 1,15-17.20-26
Sortí elegit Maties,
que completà el nombre dels dotze apòstols
Lectura dels Fets dels Apòstols
En aquells dies, Pere s’aixecà enmig dels seus germans reunits, que eren vora cent vint persones, i els digué: «Germans, calia que es complís allò que l’Esperit Sant havia anunciat en l’Escriptura, per boca de David, parlant de Judes, un dels nostres, que tenia aquest mateix ministeri i es prestà a conduir els qui van agafar Jesús. Ara bé, en el llibre dels salms hi ha escrites aquestes paraules: «Li deixareu desolat el campament, no quedarà ni una ànima a les seves tendes». I també: «Que un altre ocupi els seus càrrecs vacants». Per això, cal incorporar al nostre grup un d’aquests homes que ens acompanyaren durant tot el temps que Jesús, el Senyor, visqué amb nosaltres, des del baptisme de Joan fins al dia que va ser endut cap al cel, perquè sigui amb nosaltres testimoni de la seva resurrecció».
En proposaren dos: Josep, l’anomenat Bar-Sabàs, o també Just, i Maties. Llavors pregaren així: «Vós, Senyor, coneixeu els cors de tots; feu-nos veure quin d’aquests dos escolliu per ocupar el lloc d’aquest ministeri i apostolat, que Judes abandonà per anar-se’n al lloc que mereixia». Ho feren a sorts, i sortí elegit Maties, que completà el nombre dels dotze apòstols.

Salm responsorial 112,1-2.3-4.5-6.7-8 (R.: cf. 8)
Servents del Senyor, lloeu-lo,
lloeu el nom del Senyor.
Sigui beneït el nom del Senyor,
ara i per tots els segles.

R. El Senyor l’asseu entre els poderosos
del seu poble.

Des de la sortida fins a la posta del sol
lloeu el nom del Senyor.
El Senyor és excels als ulls de tots els pobles,
la seva glòria s’eleva més enllà del cel. R.

Qui és com el Senyor, el nostre Déu?
Té molt amunt el seu tron,i des d’allí s’inclina
per veure el cel i la terra. R.

Aixeca de la pols el desvalgut,
treu el pobre de la cendra,
per asseure’l entre els poderosos,
els poderosos del seu poble. R.

Al·leluia Jo 15,16
Soc jo qui us he escollit del món
per confiar-vos la missió d’anar pertot arreu i donar fruit,
i el vostre fruit perdurarà.

Evangeli Jo 15,9-17
No sou vosaltres, els qui m’heu escollit.
Soc jo qui us he escollit
Lectura de l’evangeli segons sant Joan
En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «Jo us estimo tal com el Pare m’estima. Manteniu-vos en l’amor que us tinc. Si observeu els meus manaments, us mantindreu en l’amor que us tinc, com jo també observo els manaments del meu Pare i em mantinc en l’amor que em té.
Us he dit tot això perquè tingueu l’alegria que jo tinc, una alegria ben plena. El meu manament és que us estimeu els uns als altres tal com jo us he estimat. Ningú no té un amor més gran que el qui dona la vida pels seus amics. Vosaltres sou els meus amics si feu el que jo us mano. Ja no us dic servents, perquè el servent no sap què fa el seu amo. A vosaltres us he dit amics, perquè us he fet saber tot allò que he sentit del meu Pare. No sou vosaltres, els qui m’heu escollit. Soc jo qui us he escollit per confiar-vos la missió d’anar pertot arreu i donar fruit, un fruit que durarà per sempre. I el Pare us concedirà tot allò que demanareu en nom meu. Això us mano: que us estimeu els uns als altres».

Font: Monestir de Poblet